Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
2Be-Art Graphic Studio, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61394904.
Artikel 1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken c.q. verrichten van werkzaamheden aan ons. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, voor zichzelf of als rechtsgeldige vertegenwoordiger van een derde tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst. Met name wordt onder “opdrachtgever” ook verstaan diegene voor ons diensten c.q. werkzaamheden verrichten.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen
 4. Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.
Artikel 2. Offertes
 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. De offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen na offertedatum geldig.
 2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven opdracht schriftelijk hebben aanvaard en/of de toegezonden offerte voor akkoord door ons retour is ontvangen.
 2. De opdrachtgever is aan zijn opdracht en/of aan de door hem voor akkoord ondertekende offerte, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden, tenzij hij onverwijld schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door ons binden ons alleen indien deze afspraken en/ of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Indien zulks naar ons oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn wij gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst onder onze verantwoordelijkheid een derde in te schakelen, tenzij zulks schriftelijk is uitgesloten of anders overeengekomen.
 5. Bij het verwerken van persoonsgegevens en het inschakelen van derden zal de gegevens verwerkingsovereenkomst voor aanvang van de werkzaamheden worden aangepast.
Artikel 4. Gegevensverwerking en privacy
 1. Indien het voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk is zullen wij een gegevens verwerkingsovereenkomst opstellen.
 2. De verantwoordelijkheid van het opslaan en/of verwerken van persoonsgegevens die betrekking hebben op een dienst van de opdrachtgever, ligt volledig bij de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt of geregistreerd in het kader van persoonsregistratie die door de opdrachtgever worden gehouden, één en ander volgens geldende wettelijke voorschriften of richtlijnen.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Wij zullen ons inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, een en ander volgens geldende wettelijke voorschriften of richtlijnen. Voor zover noodzakelijk zullen wij de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
Artikel 6. Opdrachtwijziging
 1. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door en ter beoordeling van ons niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling, telefonisch, en/of per email door de opdrachtgever zijn gedaan.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, worden door ons extra in rekening gebracht, indien deze wijzigingen hogere kosten met zich meebrengen dan die bij de prijsopgave kon worden berekend, terwijl vermindering van de kosten in de prijsopgave als gevolge van door opdrachtgever gewenste wijzigingen is uitgesloten.
 3. Alle gevolgen van opdrachtgever verband houdende met de door opdrachtgever gewenste wijzigingen, waaronder verlenging van de afleveringstermijn, blijven voor rekening en risico van opdrachtgever.
Artikel 7. Zet-, druk- of andere proeven
 1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ons ontvangen zet-, druk-of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ons terug te zenden.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 3. Opdrachtgever c.q. de door ons ingeschakelde derde is gehouden als gevolge van door ons geconstateerde fouten en gebreken in proeven van zet- en drukwerk onvoorwaardelijk en kosteloos te corrigeren.
Artikel 8. Annuleringen
 1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren, mits hij de hierdoor voor ons ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de ons geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die wij reeds ter voorbereiding hebben gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten van derden.
 2. Voor zover wij de opdracht deels hebben uitgevoerd, is opdrachtgever in geval van annulering, gehouden de gemaakte uren conform het geldende uurtarief binnen 14 dagen na annulering te voldoen, te vermeerderen met de vergoeding van de in het vorige lid genoemde schade.
Artikel 9. Afleverings- en leveringstermijnen
 1. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ons mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 2. Een door ons opgegeven (af)leveringstermijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij anders schriftelijk met ons is overeengekomen. De opdrachtgever dient ons in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Levering via een postvervoerder of anderszins is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Verzoekt een opdrachtgever om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 4. Wij hebben geen bewaarplicht voor de door opdrachtgever aangeleverde zaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, welke zaken, tenzij vooraf door opdrachtgever anders aangegeven, ons eigendom worden.
Artikel 10. Prijzen en betaling
 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verzend- , transport en portokosten.
 2. Betaling dient te geschieden in Euro’s, zonder enige aftrek of korting, door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum, ook in geval van deelfacturering, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De dag van creditering van onze bank- of girorekening geldt als de dag van betaling.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 4. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Blijft de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling de alsdan geldende wettelijke rente, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
 5. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd ons recht om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
 1. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken, waaronder inbreuk van rechten van industriële en intellectuele eigendom, die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeien de schaden kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 2. De industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle resultaten (bij de uitvoering) van de opdracht zijn aan ons voorbehouden en mogen door opdrachtgever voor geen enkel ander doel gebruikt worden dan dat bij het aangaan van de overeenkomst is opgegeven. Met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever hebben wij de vrijheid om het door ons gerealiseerde resultaat te gebruiken voor onze eigen publiciteit of promotie.
 3. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is.
 4. Het is de opdrachtgever toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.
 5. Indien tengevolge van be- of verwerking door de opdrachtgever ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de opdrachtgever verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
 6. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, terug te nemen.
Artikel 12. Reclame door de opdrachtgever
 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
 2. Klachten van de opdrachtgever moeten door de opdrachtgever direct tijdens een presentatie dan wel 8 dagen na levering, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht.
 3. Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
 4. de gebreken niet binnen lid 2 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
 5. de opdrachtgever ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 6. de opdrachtgever de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
 7. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de opdrachtgever wordt voortgezet;
 8. De opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarover niet tijdig en/of niet op juiste wijze is gereclameerd terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de opdrachtgever. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
 1. Wij zijn niet aansprakelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, voor beschadiging, verlies of vernietiging van zaken die door opdrachtgever aan ons ter uitvoering van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld.
 2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, althans tot het factuurbedrag (exclusief BTW) verminderd met de betaling die wij aan derden verrichten (out of pocket kosten)
 3. In geval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, de reclame te onzer keuze af te handelen.
 4. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ons aan de zaken reparaties en/ of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke aansprakelijkheid onzerzijds en zijn wij niet gehouden aan het in lid 2 gestelde.
 5. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen — geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her) leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
Artikel 14. Overmacht
 1. Tekortkomingen van ons in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen.
 2. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
 4. De vóór de overmacht geleverde prestaties van ons worden gefactureerd als deelopdracht, tenzij die prestaties geen zelfstandige waarde hebben.
Artikel 15. Toepasselijk recht / geschillen
 1. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
 2. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter te Nederland.
2Be-Art Graphic Studio te Boven Leeuwen