Privacy Policy

Privacy Policy
2Be-Art Graphic Studio., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61394904.

2Be-Art Graphic Studio, gevestigd aan de Groenewoud 11, te Boven Leeuwen, is gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van bedrijfs- en persoons­gegevens zoals benoemd in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Groenewoud 11

6657 BR Boven Leeuwen

Telefoon: 0487- 503658

Website: www.2Be-Art.nl

Mail: info@2Be-Art.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken;

2Be-Art Graphic Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum (indien aangegeven)
  • Adresgegevens bedrijf
  • Telefoonnummer bedrijf en, indien aangeleverd, privénummer
  • E-mailadres bedrijf en, indien aangeleverd, privé e-mailadres
  • Bankrekeningnummer bedrijf
  • KvK gegevens

 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens;

Het afhandelen van betalingen van geleverde diensten en/of producten

Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief

Om Je te kunnen contacteren/bellen/ e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren

2Be-Art Graphic Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens;

2Be-Art Graphic Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, dan wel wettelijk bepaald, om de doelen te realiseren waarvoor wij je gegevens hebben verzameld. Zolang je klant bent bewaren we je gegevens zoals genoemd onder punt 1. Als voormalig klant blijf je wel onze digitale nieuwsbrief ontvangen maar hiervoor kun je jezelf op elk moment uitschrijven.

4. Delen van persoonsgegevens met derden;

2Be-Art Graphic Studio verstrekt uitsluitend aan derden na uitdrukkelijke toestemming van jou en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 2Be-Art Graphic Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. (data-portabiliteit ) Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, toe te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@2Be-Art.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. 2Be-Art Graphic Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nI/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

2Be-Art Graphic Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@2Be-Art Graphic Studio.nl of bel ons op: 0487- 50 60 65

 

2Be-Art Graphic Studio. te Boven Leeuwen